معماری الگوریتمیک و جستجوی بی‌پایان نوآوری

معماری چهارراه دانشهاست. از آنجا که شامل طراحی می‌شود، در جستجوی خلاقیت است و از آنجا که برای ساخته شدن نیاز به فناوری دارد

ادامه