روش بهینه در تقویت خمشی تیر بتنی با استفاده از پارچه های کربن

چکیده : با توجه به خصوصیات مناسب در مقاومت مصالح FRP مصالح در سازه های بتنی داشته باشد . هدف از تحقیق حاضر ارائه

ادامه