پیاده راه سازی برکرانه های محورهای اکولوژیک تهران بزرگ

ما در تهران فضای سبز و باز برای قدم زدن و گردش پیاده کم داریم. مالکیت خصوصی و قیمت های بالای زمین در شهر،

ادامه