دستگاه نقطه اشتعال قیر با روش باز

مشخصات فنی دستگاه اشتعال قیر به روش باز ASTM D92  این دستگاه بصورت نیمه اتوماتیک میباشد و با توجه به استاندارد فوق با طراحی جدید

ادامه
<a rel="nofollow" href="https://www.eimen.ir" onclick="javascript:void window.open('https://www.eimen.ir','NewWindow','width=700,height=500,toolbar=0,menubar=0,location=0,status=1,scrollbars=1,resizable=1,left=0,top=0');return false;">Pop-up Window</a>