هنر گفت و گو ـ جان بریسندن و اد لوییس با دیوید هاروی

دیوید هاروی کارش را به عنوان یک جغرافی دان مارکسیست اغاز کرد ولی خیلی زود جهت گیری پژوهشی اش را بر شهرنشینی، روندهای شهری

ادامه
<a rel="nofollow" href="https://www.eimen.ir" onclick="javascript:void window.open('https://www.eimen.ir','NewWindow','width=700,height=500,toolbar=0,menubar=0,location=0,status=1,scrollbars=1,resizable=1,left=0,top=0');return false;">Pop-up Window</a>