تجهیزات و آزمون های آزمایشگاه نفت و قیر

آزمايشگاه نفت و قير

شرح کامل آزمونهای آزمایشگاه نفت و قیر و نحوه انجام آنها: آزمایش خوردگی مس Standard test method for corrosion of copper with petrooleum products تئوری آزمایش خوردگی مس (ASTM D130-68) خوردگی عبارت ازانهدام و فساد یا تغییر و دگرگونی در خواص و مشخصات مواد (عموما فلزات) به علت واکنش آنها با محیط اطراف است.ازآنجائیکه خوردگی

Read More