اسکار نیمایر و راز ساختن؛ هم نوایی شاعرانه ارایه های افریدن

اسکار نیمایر

اشکار نیمایر خیلی خوش تیپ است. شلوار کتانی آبی همراه با پیراهنی مشکی به تن کرده است که دکمه های نقره ای رنگ دارد. خودش می گوید: «فیدل کاسترو هفته ی پیش، این سیگارها را از هاوانا برایم فرستاد.» ما در آتلیه ی او در ریو د ژانیرو نشسته ایم و این سر آمدِ معماران جهان در ادامه می افزاید: «آن دستکش های بوکسی را هم

Read More