فضاهای جدید زندگی، پیشرفت تکنولوژی و دگرگونی شهر

در این مقاله، الگوهای آینده سکونت را که در جامعه آمریکا در حال شکل گیری است، بررسی می کنیم. در بین این الگوهای نو

ادامه