اورامانات, داروینیسم کالبدی و مواجه تعاملی با بافت

معماری اورامانات

مقدمه: به طور کلی یک ساختمان باید برای مقابله و مقاومت در برابر نیرو های حاصل ازعناصر وعوامل آب وهوایی نظیر افت و خیزهای درجه حرارت،تغییرات رطوبت،بارش باران وبرف سنگین ویخبندان،نیرو های باد وفشار طراحی شود در نتیجه عوامل زیر در برنامه ریزی وطراحی یک ساختمان باید در نظرگرفته شود: ۱-نور و روشنایی فضای داخلی

Read More