مرمت شهری؛ سیاستها و سازماندهی: نمونه موردی تهران

معماری تهران قدیم

روند مرمت بناهای با ارزش از طریق مرمت چند بنای قدیمی پراکنده در شهر به سامان نخواهد رسید. این کار نیازمند فعالیتی وسیع، مستمر ومنسجم توسط گروههای مختلف و با رویکرد ” مرمت شهری” است. رویکردی که با هر چه مشخص­تر شدن طرح­ها و برنامه­های مرمت شهر، در چارچوب پروژه­های بهسازی بافتهای تاریخی شهرهای قدیم

Read More