دستگاه کاساگراند

دستگاه کاساگراند

دستگاه کاساگراند این دستگاه در دو نوع دستی و برقی تولید می شود. تعیین حد روانی هدف از آزمایش: هدف از انجام این آزمایش، تعیین درصد رطوبتی است که در آن مخلوط آب و خاک از حالت خمیری به حالت مایع در می آید. وسایل آزمایش : الک نمره۴۰+خاک عبوری از الک نمره ۴۰حداقل ۰٫۵Kg

Read More