آزمایش تعیین رطوبت مصالح ساختمانی

آزمایش تعیین رطوبت مصالح ساختمانی

هدف از آزمایش : هدف از این آزمایش, تعیین ضریب یا درجه یا درصد وزنی رطوبت در خاک نسبت به دانه های خشک(به روش گرم کردن وتوزین) می باشد. وسایل آزمایش : ظروف درب دار ضد خوردگی +نمونه خاک به مقدار مناسب+گرمخانه + ترازو با دقت ۰٫۱ گرم و۱گرم .تئوری مسأله : در اکثر آزمایش

Read More