فضاهای جدید زندگی، پیشرفت تکنولوژی و دگرگونی شهر

نمودار رشد دورکاری در آمریکا

در این مقاله، الگوهای آینده سکونت را که در جامعه آمریکا در حال شکل گیری است، بررسی می کنیم. در بین این الگوهای نو از یک سو، و پیشرفت و کاربرد فن آوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی از سوی دیگر، پیوند نزدیکی دیده می شود. زندگی شهری یکی از ویژگی های مهم قرن بیستم

Read More