روش بهینه در تقویت خمشی تیر بتنی با استفاده از پارچه های کربن

منحنی تنش-کرنش ستون بتن مسلح محصور شده و محصور نشده

چکیده : با توجه به خصوصیات مناسب در مقاومت مصالح FRP مصالح در سازه های بتنی داشته باشد . هدف از تحقیق حاضر ارائه یک روش ابداعی و مقایسه چند روش مختلف نصب کامپوزیت و هزینه باال در اجرا ، استفاده بهینه از آن می تواند نقشی مهم در صرفه جویی اقتصادی این FRP آزمایش

Read More