به دنبال تمامیتی پیوسته؛ نگاهی به چند اثرتام مِین

” من برای معماری می‏جنگم؛ آن معماری که بیش‏تر و بیش‏تر سنتز نیروهای چندگانه‏ی اجتماعی، سیاسی، زیربنایی، شهری و محیطی را پاسخ‏گو باشد.” تام

ادامه