پیاده راه سازی برکرانه های محورهای اکولوژیک تهران بزرگ

تهران قدیم

ما در تهران فضای سبز و باز برای قدم زدن و گردش پیاده کم داریم. مالکیت خصوصی و قیمت های بالای زمین در شهر، “تملک”  زمین برای ایجاد فضاهای عمومی جدید را با هزینه های بالا و مشکل روبرو می کند. اما آنچه موجود هست را که می توان حفظ کرد و نگه داشت و

Read More