سازه ی تخم مرغیِ نورمن فاستر

سازه ی تخم مرغیِ نورمن فاستر

(( اینکه معماری در لحظه ای از خلاقیت به وجود می آید، یک حقیقت انکارناپذیر است. هنگامی که ذهن درگیر چگونگی استحکام یک ساختمان و نیز تأمین خواسته هایی برای آسایش و راحتی است و برای رسیدن به هدفی متعالی تر از تأمین نیازهای صرفاً کارکردی، برانگیخته می شود و آماده می گردد تا توانایی

Read More