سیستم های سازه ای برج ها

سیستم های سازه ای برج ها

سازه و معماری دو مقوله­ی جدا ناشدنی هستند؛ سازه چنان جایگاهی در معماری دارد که هم به آن موجودیت می­بخشد و هم فرم را حفظ می­کند. معماران، سازه را بر اساس شکل کالبدی و به لحاظ علم ریخت شناسی، مشخص و تفکیک می­کنند، به همین خاطر متن حاضر قصد دارد تا بر اساس خصوصیات توصیفی

Read More