هنر گفت و گو ـ جان بریسندن و اد لوییس با دیوید هاروی

دیوید هاروی

دیوید هاروی کارش را به عنوان یک جغرافی دان مارکسیست اغاز کرد ولی خیلی زود جهت گیری پژوهشی اش را بر شهرنشینی، روندهای شهری شدن و عدالت اجتماعی متمرکز ساخت. تاریخ جهانی نئولیبرالیسم و سازمان دهی سیاست های انقلابی در شهرها بن مایه ی کتاب های او از “عدالت اجتماعی در شهر”(۱۹۷۳) تا “تاریخ مختصر

Read More