سیاست های بتمن[شهر به مثابه ترومای سرمایه داری]

سیاست های بتمن[؛ شهر به مثابه ترومای سرمایه داری]

از سرکوب شهروندان متمرد، تا تمجید از “سرمایه دار خوب”، شوالیه تاریکی برمی خیزد درنگی است بر عصر اضطرابی که در ان می زییم. شوالیه تاریکی برمی خیزد، نشان می دهد پرفروش های هالیوود مُدَقـِـق شاخص های صریحی از گرفتاری های ایدئلژیک جوامع ما هستند. هشت سال پس از روی دادهای شوالیه تاریکی، قسمت قبلی

Read More