هنر گفت و گو ـ جان بریسندن و اد لوییس با دیوید هاروی

دیوید هاروی کارش را به عنوان یک جغرافی دان مارکسیست اغاز کرد ولی خیلی زود جهت گیری پژوهشی اش را بر شهرنشینی، روندهای شهری

ادامه