آیزنمن و سیالیت فرمال

آیزنمن و سیالیت فرمال

ماهیت شهر معاصر و روند فزاینده فراگمنتیزه (قطعه قطعه) شدن ساختار فیزیکی شهر، همراه با رشد شبکه های الکترونیکی اجتماعی-اقتصادی و تسهیلات مدرن حمل ونقل، مباحثات زیادی میان منتقدان معماری و شهرسازی پیرامون مقوله “حرکت سیال”[۱] برانگیخته است. با گسترش و پراکنده شدن بافت شهرها، زیرساخت ها و تکنولوژی های شارش اهمیت بیشتر و بیشتری

Read More