هنر گفت و گوـ خاویر موزاس و آئورا فرناندز پر با رم کولهاس

متن کامل این مصاحبه در ضمیمه مجله «ال پایس» با عنوان “ما در درون یک شهرنشینی دیوانه وار زندگی می کنیم” منتشر شده است

ادامه