بررســــــــــــی تعامل میان کیفیت محل زیست و روابط اجتماعی با محوریت مسئله رضایت مندی

بررســــــــــــی تعامل میان کیفیت محل زیست و روابط اجتماعی با محوریت مسئله رضایت مندی

-چکیده ارزشیابی میزان رضایتمندی محیطی الگوی سکونت، طیف گسترده ای از مولفه های اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی را در بر میگیرد که در مجموع ارزش کیفیت محیط را باز گو میکند. در نظریات پایه مرتبط، کیفیت نه تنها به عناصر زیست محیطی و ارزشهای موجود در آن اشاره دارد بلکه متغیر های دیگری نظیر

Read More