پَسا کارکردگرایـی

مدرنیسم

انگونه که منتقدین معماری می گویند، وارد دوره “پُست مدرنیسم” شده ایم. لحنی که این خبر با ان مخابره می شود همواره لحنی تسکین دهنده بوده است، شبیه به ان لحنی که مشاوران به خود می گیرند وقتی می خواهند به کسی بگویند که دیگر یک نوجوان نیست و بزرگ شده است. دو شاخص مهم

Read More