پهنه ی معلق تهران؛ شاه عبدالعظیم یا شهر ری

مرقد شاه عبدالعظیم

چاره‌ای نیست. این تقدیر محتوم تاریخ است که یکی از معتبرترین شهرهای ایران در طول تاریخ، از اقتدار به جایی که امروز افتاده، بیفتد و یکی از سخت‌ترین دوران خود را تجربه کند. ری چندهزار ساله ما، ناملایمتی کم ندیده. بارها مورد تاخت و تاز و هجوم بیگانه و آشنا قرار گرفته و در آتش

Read More