پهنه ی معلق تهران؛ شاه عبدالعظیم یا شهر ری

چاره‌ای نیست. این تقدیر محتوم تاریخ است که یکی از معتبرترین شهرهای ایران در طول تاریخ، از اقتدار به جایی که امروز افتاده، بیفتد

ادامه