معماری و رکود اقتصادی؛ گذر از نگاه فاوستی به جهان و بازگشت به عقل سلیم

معماری رکود

حدودا شش سال پیش مقاله ای نوشتم در مورد معمار مکزیکی انریکه نورتِن[i]. نورتن[ii] ـ که به سبب کارهایش عمیقا مورد تحسین من است ـ را تحت شمول سنت عقل باور مدرنیسم صورت بندی کردم. اما در همان مقاله بر قوام برخی کارهای متاخرترش ـ که احتمالا تحت تاثیر فشارهای فزاینده [بازار] برای تولید ساختمان های

Read More