مرمت شهری؛ سیاستها و سازماندهی: نمونه موردی تهران

روند مرمت بناهای با ارزش از طریق مرمت چند بنای قدیمی پراکنده در شهر به سامان نخواهد رسید. این کار نیازمند فعالیتی وسیع، مستمر

ادامه