رم کولهاس، امر معاصر و هرمنوتیک اینده

رم کولهاس، امر معاصر و هرمنوتیک اینده

این روزها هریک از شهرهای درست و حسابی جهان باید حتماً ساختمان هایی عجیب و غریب هم داشته باشد. خوب پس تکلیف گذشته چه می شود؟رم کولهاس، این ستاره ی پرفروغ کهکشان معماری، به جاناتان گلنسی می گوید که چرا دلش هوای گذشته ها را کرده. رم کولهاس چند تا عکس به من نشان می دهد. چند تصویر بی رنگ و رو از ساختمان های حیرت انگیزی

Read More