تاریخچه پیدایش علم ژئوتکنیک ( مکانیک خاک )

تاريخچه پيدايش علم ژئوتکنيک

مهندسی ژئوتکنیک – چشم انداز تاریخی از دیدگاه مهندسی، خاک عبارت است از سنگدانه های سیمانی نشده ای از دانه های معدنی و مواد آلی پوسیده (ذرات جامد)همراه با سیال و گاز موجود در فضاهای خالی میان ذرات جامد. در پروژه های مختلف مهندسی عمران از خاک به عنوان مصالح ساختمانی استفاده می شودو خاک

Read More