باوهاوس، یوتوپیای ناتمام فرم های ایدئُلژیک

باوهاوس، یوتوپیای ناتمام فرم های ایدئُلژیک

مسئله بزرگ برای الینه. اس. هاوکمان شکنندگی خیال پردازی روشنفکرانه است. در دو کتاب خوب خود ، خانم هاوکمان  این موضوع را از منظر معماری مدرن آلمان بررسی کرده است . کتاب “معمارانِ اقبال” ی وی در سال ۱۹۸۹ منتشر شد، نگاهی بود بر تلاش هایلودویگ میس ون دروهه برای قطع ارتباط با سزارهای فرهنگی رایش

Read More