دستگاه تعیین کارپذیری به روش رینگ J شکل

دستگاه تعیین کارپذیری به روش رینگ J شکل

تعیین کارپذیری به روش  Jرینگ این دستگاه بررسی دو خاصیت توانایی عبور و پرکنندگی بتن خود تراکم و همچنیین پدیده انسداد ناشی از تراکم آرماتور ها مورد بررسی قرار می دهد مجموعه رینگ حلقوی متشکل از ۱۶میلگرد به قطر ۱۸ mm بر روی صفحه مربعی شکل به ابعاد ۹۰*۹۰cm می باشد. فروش و قیمت جک

Read More